Not really là gì

Share:

1. Cách sử dụng Very

Dùng Very với tính từ, vượt khứ phân từ giữ vai trò là tính từ và trạng từ. Very trong trường hợp này nghĩa là “rất”.

Bạn đang đọc: Not really là gì

Ví dụ:

I am very hungry.I was very pleased to get your letter.You played very well.

Nhưng lưu ý phương pháp sử dụng very (much) vào câu sau:I’m very much afraidthat your son may be involved in the crime.

Very không được cần sử dụng với thừa khứ phân từ gồm nghĩa bị động. Txuất xắc vào đó, Much, very much hoặc greatly (ngôn ngữ trang trọng) thường được dùng.

Ví dụ:

Your help was very much appreciated.He was much loved by everyone.She was greatly admired.

Dùng Very để nhấn mạnh tính từ ở thể so sánh nhất hoặc trước own. Không dùng Very trước so sánh nhất tất cả most. Trong trường hợp này, ta nuốm bằng by far.

Ví dụ:

They wanted thevery bestchất lượng.Be there by sixat the very lademo.At last he had hisvery owncar(=thuộc về riêng rẽ anh ấy chứ không phải thuộc về ai khác).I think watching television isby far the most harmfulactivity for a child.

Not: …is the very most harmful activity for a child.

Với dạng so sánh hơn của tính từ, ta sử dụng much, very much, a lot

Ví dụ:

Your work is very much better.They are much younger children.

Very không được sử dụng với tính từ với trạng từ vốn đã bao gồm nghĩa “cực kỳ”. Ttuyệt vào đó, bao gồm thể sử dụng một trạng từ cấp độ như absolutely,completely…

Ví dụ:

She was absolutely furious.I’m completely exhausted.You played really brilliantly.

Very cũng ko đi với những tính từ có nghĩa tuyệt đối như dead, unique.

Ví dụ:

The king wasdead.Not:The king was very dead.He ismarried. (Not:He is very married.)

Very không sử dụng với động từ. Thay vào đó, ta cần sử dụng very much.

Ví dụ:

We enjoyed staying with you very much.

Lưu ý cấu trúc the very same

Ví dụ:

Mario said the very same thing.

Xem thêm: Hướng Dẫn Ssr Ichimoku Ren Nhất Mục Liên Âm Dương Sư : Hướng Dẫn Ichimokuren

*

2. Cách sử dụng Really

Dùng Really để nói điều gì đúng là sự thật.

Ví dụ:

What vì you really think about it?Tell me what really happened.They are not really my aunt and uncle.I can"t believe sầu I am really going lớn meet the princess.

Dùng Really để nhấn mạnh điều gì bạn đang nói hoặc một ý kiến bạn đưa ra.

Ví dụ:

I want to help, I really vày.Now I really must go.I really don"t mind.He really likes you.Ireally và trulyam in love this time.

Dùng Really để nhấn mạnh tính từ hoặc trạng từ.

Ví dụ:

a really hot fireI"m really sorry.She was driving really fast.

Dùng Really, thường vào câu phủ định, để giảm cường độ điều bạn đang nói.

Ví dụ:

I don"t really agree with that.It doesn"t really matter.‘Did you enjoy the book?’ ‘Not really’(=‘no’ or ‘not very much’).We’ve done well, really.

Lưu ý: Vị trí của Really bao gồm thể cố gắng đổi nghĩa của câu.

Ví dụ:

I don’t really know nghĩa là bạn không chắc về điều gì đó.I really don’t know nhấn mạnh bạn không hề tuyệt biết.

Dùng Really vào câu hỏi với câu phủ định Lúc bạn muốn ai đó nói “không”.

Ví dụ:

Do you really expect me khổng lồ believe that?I don"t really need to lớn go, vày I?

Dùng Really để diễn tả sự vui phù hợp hoặc tởm ngạc về điều gì đó.

Ví dụ:

We"re going to lớn nhật bản next month.’ ‘Oh, really?’"She"s resigned.’ ‘Really? Are you sure?’

Dùng Really dể bày tỏ bạn thất vọng về việc nhưng ai đó đã có tác dụng.

Bài viết liên quan