HomeTRENDINGLumberjack là gì

Lumberjack là gì

14:11, 01/04/2021
(especially in the US và Canada) a person whose job is lớn cut down trees that will be used for building, etc. or to transport trees that have sầu been cut down


Bạn đang xem: Lumberjack là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ aaaarrghh.com.Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một phương pháp đầy niềm tin.


Of the 11 for whom pertinent data were available, all had been laborers: fishermen, lumberjacks, or farmers.
In the latter, many men, particularly young men, were constantly on the move as they searched for temporary employment as farm hands, lumberjacks, or other kinds of seasonal labor.
Laaksonen is best known for works depicting homomasculine archetypes such as lumberjacks, motorcycle policemen, sailors, bikers, và leathermen.
Thrift store chic is often composed of vintage t-shirts, flannel lumberjack shirts, và worn and torn jeans.
He dressed informally, often wearing a checked flannel lumberjack shirt under an unbuttoned uniform coat.
The boy then turns into lớn a giant lumberjack and bursts through the ceiling, enraged at how many trees stand within the area.
La chasse-galerie (the flying canoe) is a well-known folktale about a group of lumberjacks who make a pact with the devil.


Xem thêm: Tiêu Điểm Thức Thần: R Mushishi Âm Dương Sư, Trùng Sư Onmyoji

While being raised as a carpenter, lumberjack và farmer, music was very much a part of his household.
Các quan điểm của các ví dụ ko biểu đạt cách nhìn của những chỉnh sửa viên aaaarrghh.com aaaarrghh.com hoặc của aaaarrghh.com University Press tốt của các đơn vị cấp giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn aaaarrghh.com English aaaarrghh.com University Press Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng


Xem thêm: Những Thông Số Của Cấu Hình For Honor Công Bố Cấu Hình Nhẹ Nhàng Đến Bất Ngờ

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Chuyên mục: TRENDING