GUIDE RUMBLE MùA 11: BÁº£NG NGÁ»C BÁ»• TRÁ»£ Và CáCH LêN đÁ»“ CHO TÆ°Á»›NG RUMBLE

Share:
Language

Bạn đang đọc: Guide rumble mã¹a 11: bảng ngọc bổ trợ vã  cã¡ch lãªn ä‘ồ cho tæ°á»›ng rumble

*

*
North America
*
Korea
*
Japan
*
Euraaaarrghh.come West
*
Euraaaarrghh.come Nordic và East
*
Oceania
*
Brazil
*
LAS
*
LAN
*
Russia
*
Turkey
*

*
Rumble

Xem thêm: Spam Là Gì Trên Facebook, Zalo, Spam = Stupid Pointless Annoying Messages

Junkyard TitanEvery spell Rumble casts gives hyên Heat. When he reaches một nửa Heat he reaches Danger Zone, granting all his basic abilities bonus effects. When he reaches 100% Heat, he starts Overheating, granting his basic attacks bonus damage, but making hyên unable khổng lồ cast spells for a few seconds.">
*

Flamespitter
Cooldown(second): 10/9/8/7/6Cost: 20 HeatRange: 600Rumble ignites his flamethrower, dealing ? magic damage over 3 seconds, reduced to ? damage against minions.Danger Zone: Damage is increased to lớn ? damage."?" indicates data not available from Riot API. You can confirm undisclosed values in League of Legends game client">
*
Q
*
W


Bài viết liên quan